Aftale om anskaffelse af cykler eller elcykler (herefter kaldt cykler) via lønfradrag

Generelle betingelser for anskaffelse af cykler via lønfradrag i 36 måneder.

Aftale

Denne aftale regulerer vilkårene mellem dig og din arbejdsgiver for anskaffelse af cykler. Ved at bestille via bookingsiden accepterer du denne aftale.

Begrænset antal cykler pr. ansat: 

Ansatte i kommuner og andre virksomheder: 2 elcykler (medmindre andet er aftalt).

 

 1. Baggrund og definitioner

Denne aftale regulerer anskaffelse af cykler i 36 måneder mod lønfradrag. Formålet med aftalen er at levere en attraktiv løsning, der vil fremme sundhed, miljømæssig besparelse og have en positiv indvirkning på den private økonomi.

 1. Aftaletid

Denne aftale gælder fra og med bestilling via webbaseret bookingside, op til og med 36 måneder fra den dato, hvor du modtager en kvittering for booking (også kaldet leasingperioden).

Tilbuddet gælder for personer, hvis beskæftigelsesperiode strækker sig mindst 36 måneder fra det første lønfradrag. Derudover kræves det, at du er:

 1. Fastansat

 2. Krav til minimums ansættelse: 20 %

Når du indgår en aftale, kan du ikke være helt sygemeldt, være på orlov uden løn eller have en planlagt orlov uden løn, da tilbuddet finansieres gennem månedlige lønfradrag.

 1. Lønfradrag

I leasingperioden vil lønfradraget være det samme beløb hver måned i 36 måneder. Det beløb, der trækkes fra din løn, afhænger af, hvilken cykel du vælger.

Den første rate finder sted den første måned efter, at cyklen er blevet leveret.

 1. Levering og montage

Cyklen leveres klargjort til din hjemmeadresse eller til aftalt centralt leveringssted. Hvis levering skal ske til din hjemmeadresse, kontakter vi dig i god tid før levering for at aftale leveringsdetaljer. Levering finder normalt sted på hverdage (mandag til fredag 8-16). Hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, skal du selv arrangere en ny levering. I tilfælde af en ny levering skal du selv dække eventuelle omkostninger hertil.

Du er forpligtet til at være til rådighed og tilgængelig for modtagelse af cyklen. Leveringen betragtes som komplet ved modtagelse af en cykel eller senest 1 uge efter, at transportøren har meddelt dig, at cyklen er klar til levering.

Cyklen er klargjort, justeret og testet på forhånd. For at forsendelsen kan forløbe sikkert, er pedaler ikke monteret og styret drejet til siden. Du skal selv montere pedaler samt dreje styret. Samt efterspænde disse, når du har modtaget cyklen. Sehttps://youtu.be/njdNfihHKRk.

Du er ansvarlig for at sikre, at cyklen er sikkert klargjort og i køreklar stand før brug.

 1. Ansvar for fejl ved levering

I tilfælde af fejl i levering og/eller på udstyret skal dette indberettes til den udpegede lokale servicepartner inden for 10 dage efter leveringen.  Mindre leveringsfejl retfærdiggør ikke en ombytning af cyklen. 

 

 1.  Forsikring, vedligeholdelse og garanti

Du er økonomisk ansvarlig for cyklen i hele den 36-måneders kontraktperiode. Du skal sørge for, at din leasingcykel er dækket af forsikring. I nogle tilfælde er elcykler leaset af arbejdsgiveren dækket af indbo-/indboforsikring, men du er selv ansvarlig for at kontrollere dette. Hvis indboforsikringen ikke dækker elcykler, der leases af arbejdsgiveren, skal der tegnes en særskilt/ udvidet forsikring. Arbejdsgiveren forbeholder sig ret til at anmode om bevis for forsikring.

Du forpligter dig til at vedligeholde cyklen i overensstemmelse med producentens anbefalinger, instruktioner og øvrige anvisninger. Du skal selv dække udgifterne til vedligeholdelse og reparationer i tilfælde af skader som følge af uagtsomhed eller forsætlig mislighold af cyklen.

En cykel kan blive udsat for tyveri og skal behandles i overensstemmelse hermed. Cyklen leveres med godkendt lås og skal låses forsvarligt. Ved hensættelse af en cykel uden opsyn, skal batteriet og eventuelt display fjernes.

Du har normal reklamationsret på din cykel i overensstemmelse med dansk forbruger lovgivning. I tilfælde af reklamation leverer du cyklen til dit lokale servicecenter. At cyklen ikke kan anvendes i perioden, hvor service udføres, har ingen indvirkning på lønfradraget pr. måned.

Reklamation gælder ikke i følgende tilfælde:

 1. Hvis skaden består af eller er resultatet af unormal slitage, korrosion eller formændring.

 2. Skader forårsaget af brugeren, hvor tilbehør bruges eller installeres, der ikke er inkluderet i leveringen.

 3. Skader eller tab, når varen overdrages i en anden persons varetægt, end den, som cyklen er forsikret til.

 4. Materialeomkostninger, vedligeholdelse, justering, eftersyn, modifikation, demontering eller samling, medmindre dette er nødvendigt efter en form for skade, som er dækket af reklamation.

 5. Skader på dele, der anses for forbrugsvarer og/eller dele, f.eks. dækpunktering, bremseklodser, kæde, batterier på elcykler på grund af forkert opladning og/eller brug.

 6. Skader af mindre karakter ved levering (f.eks. ridser og skrammer)

 7. Skader forårsaget af forkert behandling, reparation, manglende vedligeholdelse eller forkert montering.

 8. Indirekte skader, personskade eller tab af indkomst som følge ved brug af den pågældende cykel.

 9. Skader gennem underslæb, bedrageri, ulovlig disposition eller anden kriminel handling. 

 10. Skader forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt.

Hvis service/reklamation omkostninger er blevet opkrævet til leverandøren, og det viser sig, at det ikke er en reklamationssag, skal du betale/erstatte dette beløb og eventuelle andre omkostninger. Leverandøren skal altid underrette dig som medarbejder og give et omtrentligt skøn samt modtage en godkendelse / bekræftelse af reparation af fejl, der ikke er dækket af reklamation.<

 1. Beskatning

I tilfælde hvor cyklen bliver omfattet af beskatning, skal medarbejderen selv sikre angivelse af dette på selvangivelse. Spørgsmål vedr. beskatning & regulering heraf, afklares i sin helhed mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.

 1.  Ophør af ansættelse

Hvis ansættelsen ophører i kontraktperioden, eller du ikke længere har indtægter fra din arbejdsgiver af andre årsager, skylder du det resterende leasingbeløb. Dette beløb reguleres på slutløn, feriepenge og eventuelt suppleret med en særskilt faktura fra arbejdsgiver. Køb af cyklen er frivilligt og prisen for cyklen fastsættes ved leasingperiodens udløb. 

Du kan ikke efter eget ønske udtræde af aftalen under aftalens løbetid.

 1. Orlov & dødsfald

Så længe der er en løn at trække fra arbejdsgiveren, løber aftalen som normalt. I tilfælde af orlov uden løn vil arbejdsgiveren trække resterende leasingbeløb på din sidste lønopgørelse inden orloven påbegyndes. Køb af cyklen er frivilligt og prisen for cyklen fastsættes ved leasingperiodens udløb.

Du kan ikke efter eget ønske udtræde af aftalen under aftalens løbetid.

 

 1. Drift og support

I kontraktperioden har du indenfor 6 måneder ret til et eftersyn/service af cyklen hos den Kildemoes servicepartner, du har fået oplyst på bestillingstidspunktet. I tilfælde af reklamationssager bedes du kontakte din lokale servicepartner.

I kontraktperioden har du også adgang til kundeservice (f.eks. i tilfælde af spørgsmål om elcyklen), dette er inkluderet i leasingaftalen, og skal ske via servicepartneren. 

 1. Driftsomkostninger

Du er selv ansvarlig for omkostninger til dæk, service, vedligeholdelse, tilbehør, cykelbatteri, hvis dette ikke behandles/oplades i overensstemmelse med instruktioner eller slides op.

 

 1. Opsigelse af aftalen

Arbejdsgiveren har ret til at opsige aftalen, hvis du overtræder bestemmelserne i denne aftale. Som medarbejder kan du ikke opsige aftalen i kontraktperioden, om du selv skulle ønske dette. Ved opsigelse af aftalen har arbejdsgiveren ret til at trække resterende leasingydelse fra næst kommende løn. Ved opsigelse af aftalen skal cyklen returneres til servicepartneren. 

 

 1. Når lejeperioden udløber

Når lejeperioden udløber, tilbydes du som medarbejder at købe cyklen til markedspris på daværende tidspunkt (10-15% af den vejledende pris). Du vil modtage en henvendelse fra din cykelleverandør, hvor du skal vælge mellem at købe eller returnere cyklen

Hvis du ikke ønsker at købe cyklen, skal cyklen og alle tilknyttede dele leveres til det angivne sted, der er beskrevet af leverandøren. Eventuelle fejl i produktet eller betydelig skade ud over forventet slitage (at cyklen ikke virker) dækkes af dig som medarbejder.

Hvis du ignorerer din cykelleverandørs anmodning om køb eller returnering, betragtes det som køb, og der opkræves købsbeløbet.

 1. Diverse

Du må ikke låne, leje, pantsætte eller på anden måde overføre udstyret, så der kan stilles spørgsmålstegn ved ejerskab eller overdrage rådigheden til en anden person.

 1. Forbehold

Arbejdsgiveren forholder sig retten til at ændre vilkårene i denne aftale om lovgivningen, eller aftalen mellem leasingselskab og arbejdsgiver, ændres på en måde, der påvirker vilkårene i denne aftale.

 1. Personoplysninger

Persondataloven regulerer behandlingen af personoplysninger. De oplysninger, der ligger til grund for dette, er hentet fra oplysninger, du har angivet via leverandørens bookingside på reservationstidspunktet. Hvis du benytter dig af tilbuddet og bestiller en cykel, vil personoplysninger og ordreoplysninger blive registreret i en database/register, som leverandøren og arbejdsgiveren har til rådighed i fællesskab, for kommunikation med dig under leasingperioden & efterfølgende 6 måneder. Dine persondata vil ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for at udføre behandlingen, og derefter vil persondata blive slettet på en måde, så det overholder gældende lov.Vi overholder alle nødvendig teknisk og organisatorisk sikkerhed for at beskytte dine persondata mod misbrug, ændringer og sletning. Der er dog altid en risiko forbundet med at opbevare persondata på digitale kanaler, da det ikke er muligt at sikre 100% mod hacking.

Til håndtering af service- og reklamationssager vil servicepartneren få de nødvendige personoplysninger oplyst for at kunne levere servicen på en tilfredsstillende måde. Disse oplysninger vil ikke blive anvendt i andre sammenhænge (f.eks. til markedsføringsformål) end til at få selve serviceopgaven udført på en god måde.